תקנון ותנאי שימוש

תנאים כללים
ברוכים הבאים לאתר “ISRMMAF.CO.IL” איגוד ה-MMA הישראלי” (להלן: “איגוד MMA ישראל”).

אתר “איגוד MMA ישראל”, (להלן: “האתר”) נועד לתת מידע כללי וספציפי אודות ודרכי פעילות “איגוד MMA ישראל” כמשרד שעיקר עיסוקו שיווק, מכירה והפצת כרטיסי כניסה  לתחרוויות בין אם האירוע מתקיים בישראל ובין אם מחוץ לגבולות ישראל.

האתר הינו בבעלותה של “איגוד MMA ישראל” והוא מופעל ומנוהל בהתאם להוראותיה. כל האמור בתקנון זה יחול, בשינויים המחויבים, על רוכשי כרטיסי הכניסה באמצעות אתר האינטרנט ו/או הטלפון ו/או ברכישה ישירה במשרדי “איגוד MMA ישראל”.
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד. הכותרות לתקנון הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.
דרכי ואופן רכישת כרטיסי הכניסה לאירועים, כמו גם השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו וכן העדר אחריות “איגוד MMA ישראל” לתכני האירועים כפופים לתקנון זה ולשאר התנאים המופיעים באתר זה.

“איגוד MMA ישראל” שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תכניו של האתר וכל חלק ממנו וכן את התקנון. כל שינוי כאמור יחול על כל משתמש / רוכש, מיד עם עריכת השינוי כאמור. מקום בו מתגלה סתירה בין האמור באתר לבין האמור בכל פרסום אחר בקשר עם האירועים, או איזה מהם, לעולם תגבר ההוראה המאוחרת ובלבד כי ההוראה המאוחרת פורסמה ע”י “איגוד MMA ישראל”, או מי מטעמה ובכלל זה מפיקי ו/או מארגני האירוע לגביו קיים הפרסום וזאת בדרך מקובלת באתר ובעמוד האירועים של איזה מעיתוני היום (עיתונות כתובה) המופצים בישראל בשפה העברית. מובהר כי “איגוד MMA ישראל” שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

בכל מקרה של שינוי תנאי התקנון הרי שהשינוי יחול על כלל המשתמשים באתר באופן אוטומטי, שלצורך תקנון זה הרי שכל הנכנס לאתר, בין לקבלת מידע ובין לצורך רכישת כרטיס/י כניסה ייחשב ויקרא משתמש ו/או גם הרוכש (להלן: “המשתמש / רוכש”). הרוכש מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה וככל שיתבקש לעשות כן הינו מתבקש לאשר את קריאתו והבנתו. רכישת כרטיס כניסה לאירוע בין באמצעות האתר, בין באמצעות הטלפון ובין ברכישה אישית מהווה את הסכמת והכרת הרוכש לכל תנאי התקנון. אם למשתמש הסתייגות לגבי תנאי אחד או יותר מתנאי התקנון הרי שניתן לראותו כמשתמש שאינו מסכים כי תנאי התקנון יחולו עליו ומכאן שלא תחול על “איגוד MMA ישראל” כל אחריות מקום בו למרות הכל ביצע רכישה באמצעות הטלפון ו/או ברכישה אישית. אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים. “איגוד MMA ישראל” איננה ולא תהייה אחראית לתנאי השימוש באתרים אחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימוש המשתמש בקישורים לאתרים אחרים או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
כתנאי לשימוש באתר מאשר המשתמש כי הינו בעל הרשאה חוקית וכשר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר. המשתמש מתחייב כלפי “איגוד MMA ישראל” שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי התקנון. אתר זה מיועד למטרות פרסום “איגוד MMA ישראל”, העברת מידע ומכירת כרטיסי כניסה לאירועים לגביהם הינה משווקת ו/או גם מפיצת ו/או גם מוכרת כרטיסי כניסה. אין בקיומו של פרסום זה או אחר באתר לגבי אירוע אחד או יותר כדי לחייב את “איגוד MMA ישראל” למכור כרטיסי כניסה לאותו אירוע באתר ו”איגוד MMA ישראל” שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליט לאיזה אירועים ימכרו כרטיסי כניסה באתר, מתי תחל כל מכירה ומתי תסתיים כל מכירה וכן הינה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות מועדים אלו, מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שפרסמם מראש.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יהיה משתמש באתר רשאי לעשות שימוש באתר, בין היתר, בדרכים ולשם השגת המטרות הבאות: לצורך הפצה, שיווק או פרסום שלו ו/או של מי אחר; לשם הפרעה לשימושם של אחרים, או “איגוד MMA ישראל” באתר; בכל דרך שיש בה כדי להוות הפרה (או ניסיון להפרה) של זכות יוצרים, או כל זכות אחרת של צד שלישי, או של “איגוד MMA ישראל”; בדרך הנוגדת הוראת כל דין, רשות מוסמכת או צו שיפוטי; להציב קישורים לאתר בלא קבלת רשות מראש ובכתב מ”איגוד MMA ישראל”; לעשות כל שימוש באתר שיש בו כדי לפגוע, לבזות ו/או להשמיץ אחרים, או לפגוע בשמם הטוב; לעשות כל הזמנה, שפרטיה אינם נכונים באופן מלא או חלקי; לעשות כל שימוש באתר באופן שיש בו להתערב, או ניסיון להתערב, באופן כלשהו בתכני האתר, במרכיביו, או בכל חלק ממנו; לעשות או לנסות לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר; או לערוך שינויים ו/או התאמות באתר ובתכניו או לנסות לעשות כן.
“איגוד MMA ישראל” שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת למנוע או להגביל את השימוש באתר, של משתמש זה או אחר מכל סיבה שהיא, מבלי צורך במתן הודעה מראש ומבלי שתחול על “איגוד MMA ישראל” כל אחריות כלפי כל צד ג’ כלשהו.


הזמנת ורכישת כרטיסי כניסה וזכויות הרוכש
מפעם לפעם ולפי בקשת מפיקי / מארגני האירועים ולפי יכולתה של “איגוד MMA ישראל”, ניתן יהיה לרכוש באתר, בדרך של רכישה אלקטרונית באמצעות כרטיסי אשראי, כרטיסי כניסה לאירועים שונים ובמגוון מחירים. הזמנת ורכישת כרטיסי כניסה באמצעות האתר (להלן: “הזמנת ורכישת כרטיסי הכניסה”) נועדה לצורך שימוש אישי בלבד ולא לשימושים מסחריים ועל כן ומתוך כך “איגוד MMA ישראל”, בהתבסס על החלטת מפיקי / מארגני האירועים, תהיה רשאית, אך לא חייבת, להגביל את כמות כרטיסי הכניסה שניתן יהיה לרכוש באמצעות משתמש אחד / כרטיס אשראי אחד / בכל כניסה בודדת לאתר, כאשר ההגבלה תעשה בכל דרך לפי שיקול דעתה וראות עיניה של “איגוד MMA ישראל”. ל”איגוד MMA ישראל” שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנה/ות תוך 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה אם לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו בניגוד לתקנון ו/או בטעות ו/או תוך ניסיון לעקוף הוראה מהוראות תקנון זה וזאת מבלי שלמבצע ההזמנה תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הביטול כאמור לעיל. על הביטול תודיע “איגוד MMA ישראל” למבצע הרכישה בדוא”ל, או בשיחת טלפון, או במסרון (הודעתSMS ) לפי שיקול דעתה. “איגוד MMA ישראל” שומרת על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.


תנאים מוקדמים לביצוע הזמנה ולאספקת הכרטיס/ים שנרכשו הם: (1) סיום בדיקת אימות פרטי זיהוי כמשמעם להלן בתקנון זה וכן פרטי ותקפות כרטיס האשראי שנמסרו על ידי הרוכש. (2) קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה. הודעה על קליטת ואישור ההזמנה על ידי “איגוד MMA ישראל” תישלח באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר הרוכש במהלך ביצוע ההזמנה, בתוך 3 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה. הזמנה שלא אושרה במייל חוזר על ידי “איגוד MMA ישראל” כאמור לעיל, לא תחייב את “איגוד MMA ישראל”


על מנת ש”איגוד MMA ישראל” תוכל לספק את כרטיסי הכניסה שנרכשו באמצעות האתר, ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש (להלן: “פרטי זיהוי”). סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך, ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, על הרוכש יהיה לפנות אל מרכז המכירות של “איגוד MMA ישראל”

על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי “איגוד MMA ישראל” להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין ו”איגוד MMA ישראל” שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות במופע / אירוע / אתר שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתר הנקבעים ע”י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון זה והן באתר האירוע / מופע. לא תחול על לאן כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה.


זכויות ומגבלות
“איגוד MMA ישראל” ו/או גם המארגנים/ המפיקים / בעלי ומנהלי האתר/ האצטדיון / האולם, לא יהיו אחראים כלפי המחזיק בכרטיס אשר לא יוכל להיכנס מחמת אי הגעתו במועד, מכל סיבה שהיא ו/או גם סגירת הדלתות על פי הוראות כוחות הביטחון. חל איסור מוחלט על הכנסת שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק, בקבוקי זכוכית, מיכלים כלשהם המופעלים באמצעות גז (ספריי). חל איסור מוחלט על הכנסת נשק (חם, או קר ובכלל זה סכין / אולר) ואין אפשרות לאפסנם לשמירה במקום. 

הנהלת כל אתר שומרת לעצמה את הזכות להרחיק צופה/מבקר שמפריע לסדר התקין ו/או שנוהג באלימות ובמקרה והנהלת האתר או מי מטעמה יעשו שימוש בזכותה זו של הנהלת האתר, לא יהיה זכאי הרוכש / צופה/ מבקר להחזר כספי כלשהוא ולא יוכל לבוא בטענות, או בתביעות כלפי ההנהלה ו/או גם “איגוד MMA ישראל”.
רו”איגוד MMA ישראל” אינה ולא תהייה אחראית לטיב השרות ולכל עניין אחר הניתן במסגרת כרטיס זה, לרבות נזקי גוף ו/או גם רכוש שיגרמו, חו”ח לרוכש / משתמש בכרטיס / צופה/ מבקר באתר.

מדיניות מחירים ואמצעי התשלום
התשלום עבור רכישת כרטיס/י כניסה באמצעות האתר יתבצע, אך ורק, באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה. “איגוד MMA ישראל” לא תכבד כל אמצעי תשלום אחר. התשלום יתבצע במועד ביצוע ההזמנה ולאחר מכן לא ניתן יהיה לשנות את אופן (חיוב אחד או קרדיט) ו/או אמצעי התשלום.


ביטול עסקה

ביטול עסקת רכישת כרטיסים שנעשתה באמצעות האתר ניתן לעשות תוך 14 (ארבעה עשר) יום מיום ביצוע העסקה ולא יאוחר מ- 7 (שבעה) ימי עסקים שקודם לאירוע, ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע”א 2010 בדבר ביטול עסקה (להלן: “התקנות”) כפי שיהיו ידועות ביום ביצוע העסקה. במועד ביטול העסקה ע”י הרוכש יזוכה כרטיס האשראי שבו בוצעה עסקת הרכישה בסך דמי הרכישה ובהפחתת סך השווה ל % 5 מערך העסקה.או לפי הקבוע בתקנות, הנמוך מבינהם. 

במידה ומסיבות כאלה ואחרות בוטל המופע, יהא הרוכש זכאי להחזר מלא של התשלום אותו שילם ל”איגוד MMA ישראל”, זאת כנגד השבת כרטיס הכניסה למשרדי “איגוד MMA ישראל” (ככל שכרטיס הכניסה נמשך על ידו) וזאת לא יאוחר מ 30 ימי עסקים מיום ביטול המופע. לאחר חלוף 30 הימים תהייה “איגוד MMA ישראל” פטורה מחובתה להחזר כספי כלשהו לרוכש. רוכש שטרם משך את כרטיסי הכניסה, יזוכה בחשבונו באמצעות חברת כרטיסי האשראי באמצעותה בוצעה העסקה בלבד במלוא סך העסקה. במידה והמופע נדחה למועד חדש, או הועבר לאתר מופעים אחר, או שונה מבנה האתר בקשר עם המופע, 

 

פרטי רוכש ואבטחת האתר

בעת ביצוע הזמנה לרכישת כרטיסים / הצטרפות לאיגוד באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו’ (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, אך למעט פרטי כרטיס האשראי, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, לשרת עליו מתנהל האתר. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט כדרוש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. בתשלומים הנעשים באמצעות האינטרנט, הרוכש ימסור את פרטי כרטיס האשראי ישירות לחברת הסליקה, מבלי שיעברו דרך החברה בשום שלב של הרכישה. ברכישות באמצעות הטלפון הרוכש ימסור את פרטי כרטיס האשראי לנציג החברה, וזה יזינם ישירות לשרתי חברת הסליקה, מבלי לשמור את הפרטים בידי החברה. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש (למעט פרטי כרטיס אשראי) לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. בכל מקרה כזה, הנתונים לא ייוחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו בדרך כלשהיא.

החנות תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר, שליחת ניוזלטר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.


זכויות קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, מכל מין וסוג, בין לגבי כל טקסט, עיצוב, קטעי שמע, קבצים, הודעות, תוכנות, ממסרים, סימני מסחר, בסיסי הנתונים, קוד התוכנה וכל מידע מכל מין וסוג (להלן: “התוכן”), אופן בחירתם, קיבוצם, סידורם והצגתם של כל התכנים באתר זה, תכנונו ועיצובו של האתר, כולם וכל אחד מהם לחוד, הינם בבעלותה הבלעדית של “איגוד MMA ישראל” ו/או מי מטעמה והמשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר שיש בו הפרה ו/או ניסיון להפרה של אילו מזכויות אלה. המשתמש רשאי להדפיס את תוכנו של אתר זה, או כל חלק ממנו, לשימושו האישי והלא מסחרי בלבד, בכפוף לכך שאינו מפר, או מנסה להפר, אילו מהזכויות בתוכנו של האתר, או שאר העניינים המוגנים כאמור. כל שימוש אחר הינו אסור בתכלית האיסור ללא הסכמה של “איגוד MMA ישראל” מראש ובכתב. אתר זה עשוי להכיל תכנים שהזכויות בהם שמורות לצדדים שלישיים. כל שימוש כאמור הינו בכפוף לאמור בתקנון זה ובכפוף לזכויות צד ג’ בכל תוכן כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזה כי כל הדפים המצויים באתר הם רכושה הבלעדי של “איגוד MMA ישראל”. אין להעתיק, לשנות, או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של “איגוד MMA ישראל”. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית ל”איגוד MMA ישראל” שמורים ל”איגוד MMA ישראל”. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של “איגוד MMA ישראל” בכתב ומראש.
שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של “איגוד MMA ישראל”, הינם קניינה הבלעדי של “איגוד MMA ישראל” ובמידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים באתר, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.אם המשתמש סבור כי תכנים כלשהם באתר זה מפרים באופן כלשהו את זכויות הקניין הרוחני שלו, הינו מתבקש ליצור קשר מיידי עם “איגוד MMA ישראל”


הגבלת אחריות
“איגוד MMA ישראל” ו/או כל גוף הקשור אליה ו/או מי מטעמה, אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או גם הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו למשתמש / רוכש ו/או למי מטעמו ו/או במקומו, בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ו/או הנובע מהשימוש באתר, כמו גם מהשימוש בכרטיס הכניסה שנרכש, בכל דרך, מאת “איגוד MMA ישראל”. בנוסף, “איגוד MMA ישראל” ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל התקשרות עם הרוכש אשר לא ניתן יהיה להוציאה אל הפועל, מכל סיבה שהיא.
מובהר בזאת במפורש כי דין כרטיס כניסה בודד ו/או לסדרה של אירועים (מנוי) כדין שטר כסף בלתי מזוהה ועל כן אובדן כרטיס כניסה ו/או גם השחתת הכרטיס ו/או כל מעשה או מחדל אשר בגינו לא ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיס שנרכש ונמסר לידי הרוכש, יהיה על אחריותו של הרוכש בלבד ולא ניתן יהיה לשחזרו ו/או ליתן לרוכש כרטיס כניסה חלופי, אלא בהתאם להנחיות שינתנו ל”איגוד MMA ישראל” ע”י מפיק אירוע ו/או הנהלת אתר ו/או גם הקבוצה, לפי העניין.
“איגוד MMA ישראל” אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם, או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי “איגוד MMA ישראל”, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים � והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל “איגוד MMA ישראל”, או אצל מי מספקיה. השימוש באתר ובתכנים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ללא כל התחייבות מצד “איגוד MMA ישראל”. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד “איגוד MMA ישראל” בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, הקשרים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, מוותר המשתמש, ויתור סופי ומחולט כלפי “איגוד MMA ישראל” וכל מי מטעמה על כל טענה, תביעה או דרישה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
“איגוד MMA ישראל” מבקשת להבהיר כי על אף שהיא עושה את מירב המאמצים כי המידע באתר זה יהיה עדכני ומדויק ככל הניתן, האתר איננו נקי מאי דיוקים, או טעויות. השימוש באתר זה וההסתמכות על המידע המופיע בו נעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד.


שיפוי וסמכות שיפוט
בכניסת המשתמש לאתר הינו מתחייב כי ישפה את “איגוד MMA ישראל” בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה ו/ואו למי מטעמה, בין במישרין ובין בעקיפין, כפועל יוצא ו/או כנובע ו/או בקשר לכל שימוש של המשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או בתכניו בניגוד להוראות התקנון ו/או הפרת כל דין ו/או הוראת רשות מוסמכת שנעשתה בקשר עם השימוש שלו באתר ובכלל זה דמי נזק ושכר טרחת עו”ד.
על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
לחיצה על משבצת “מאשר” להלן מהווה את אישור הרוכש כי קרא והבין את תנאי הוראות התקנון ואת הסכמתו לתנאי התקנון ולבקשת הרוכש להתחיל בביצוע הרכישה באמצעות האתר.

פרטי יצירת קשר למקרי נגישות / לכל בעיה נוספת:

עידו – 0547468505 | ido.isrmmaf@gmail.com